బ్రెయిన్ శిక్షణ ఆటలు - IQChallenger.com

స్వాగతం IQChallenger, మెదడు శిక్షణ గేమ్స్ అంకితం సైట్. , మీ జ్ఞాపకశక్తి వ్యాయామం కమ్ పజిల్స్ పరిష్కార, పజిల్స్ పరిష్కరించడానికి, మరియు IQChallenger.com వద్ద మరింత.

ఓటింగ్ 8
కోసం 6
కాన్స్ 2
గమనించండి 0.75
9
Sokoban భవిష్యత్తు

, ప్లే వాడండి.బాణం కీలను.బ్లాక్లను తరలించడానికి మరియు ఈ ప్రయోజనం కోసం అందించిన స్పేస్ వాటిని ఉంచడానికి.

అన్ని ఆట
Sokoban-భవిష్యత్తు