బ్రెయిన్ శిక్షణ ఆటలు - IQChallenger.com

స్వాగతం IQChallenger, మెదడు శిక్షణ గేమ్స్ అంకితం సైట్. , మీ జ్ఞాపకశక్తి వ్యాయామం కమ్ పజిల్స్ పరిష్కార, పజిల్స్ పరిష్కరించడానికి, మరియు IQChallenger.com వద్ద మరింత.

ఓటింగ్ 150
కోసం 116
కాన్స్ 34
గమనించండి 0.7733333333333333
9
గేమ్ మరియు పజిల్ ట్రెజర్ హంట్ స్కేరీ

గేమ్.నిధి వేట చాలా వ్యధ., ఇది మీరు కలిగి ఉంటాయి.పజిల్స్ పరిష్కరించడానికి..

అన్ని ఆట
గేమ్-మరియు-పజిల్-ట్రెజర్-హంట్-స్కేరీ