மூளை பயிற்சி விளையாட்டு - IQChallenger.com

வரவேற்கிறோம் IQChallenger, மூளை பயிற்சி விளையாட்டுகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தளம். , உங்கள் நினைவக உடற்பயிற்சி வா புதிர்கள் தீர்க்கும், புதிர்கள் தீர்க்க, மற்றும் IQChallenger.com மேலும்.

வாக்கு 8
இந்த 6
பாதகம் 2
குறிப்பு 0.75
9
Sokoban எதிர்காலம்

, விளையாட பயன்படுத்த.விசைகளை.தொகுதிகள் நகர்த்த மற்றும் இந்த நோக்கத்திற்காக வழங்கப்படும் இடத்தில் அவர்களை வைக்க.

அனைத்து விளையாட்டு
Sokoban-எதிர்காலம்