மூளை பயிற்சி விளையாட்டு - IQChallenger.com

வரவேற்கிறோம் IQChallenger, மூளை பயிற்சி விளையாட்டுகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தளம். , உங்கள் நினைவக உடற்பயிற்சி வா புதிர்கள் தீர்க்கும், புதிர்கள் தீர்க்க, மற்றும் IQChallenger.com மேலும்.

வாக்கு 6
இந்த 4
பாதகம் 2
குறிப்பு 0.6666666666666666
9
குண்டுகள் மூலம் Sokoban விளையாட்டு

கோல் குண்டுகள் தவிர, தரையில் பொய் அனைத்து பொருட்களை மீட்க உள்ளது.

நேரம் துடிப்பதாக ஏனெனில், அவசரம்!.

அனைத்து விளையாட்டு
குண்டுகள்-மூலம்-sokoban-விளையாட்டு