மூளை பயிற்சி விளையாட்டு - IQChallenger.com

வரவேற்கிறோம் IQChallenger, மூளை பயிற்சி விளையாட்டுகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தளம். , உங்கள் நினைவக உடற்பயிற்சி வா புதிர்கள் தீர்க்கும், புதிர்கள் தீர்க்க, மற்றும் IQChallenger.com மேலும்.

வாக்கு 19
இந்த 14
பாதகம் 5
குறிப்பு 0.7368421052631579
9
கற்கள் Sokoban விளையாட்டு

அம்புக்குறி விசையை பயன்படுத்தி, ஆரஞ்சு பெட்டிகளுக்கு கற்கள் செல்ல. வேடிக்கையாக வைத்திருக்கவும்!

அனைத்து விளையாட்டு
கற்கள்-sokoban-விளையாட்டு