மூளை பயிற்சி விளையாட்டு - IQChallenger.com

வரவேற்கிறோம் IQChallenger, மூளை பயிற்சி விளையாட்டுகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தளம். , உங்கள் நினைவக உடற்பயிற்சி வா புதிர்கள் தீர்க்கும், புதிர்கள் தீர்க்க, மற்றும் IQChallenger.com மேலும்.

வாக்கு 60
இந்த 51
பாதகம் 9
குறிப்பு 0.85
9
ஒரு பேரங்காடியில் Sokoban

இந்த.விளையாட்டு sokoban.நோக்கம் அனைத்து பெட்டிகள் நீக்க மற்றும் பல்பொருள் அங்காடி வெளியே இடம் இன்னும் இடம் இருக்கிறது. தொகுதிகள் நகர்த்த, உபயோகிக்கஅம்புக்குறி விசையை..

அனைத்து விளையாட்டு
ஒரு-பேரங்காடியில்-sokoban