மூளை பயிற்சி விளையாட்டு - IQChallenger.com

வரவேற்கிறோம் IQChallenger, மூளை பயிற்சி விளையாட்டுகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தளம். , உங்கள் நினைவக உடற்பயிற்சி வா புதிர்கள் தீர்க்கும், புதிர்கள் தீர்க்க, மற்றும் IQChallenger.com மேலும்.

வாக்கு 142
இந்த 105
பாதகம் 37
குறிப்பு 0.7394366197183099
9
சதுரங்கள் கொண்ட புதிர் விளையாட்டு

கோல் உள்ளே இந்த நான்கு சதுரங்கள் திரும்ப உள்ளதுமூன்று ஒத்த சதுரங்கள்., அந்த மட்டுமே நகரும்.மூன்று வெள்ளை பார்கள்.. ஒரு உண்மையான தலைவலி!

அனைத்து விளையாட்டு
சதுரங்கள்-கொண்ட-புதிர்-விளையாட்டு