மூளை பயிற்சி விளையாட்டு - IQChallenger.com

வரவேற்கிறோம் IQChallenger, மூளை பயிற்சி விளையாட்டுகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தளம். , உங்கள் நினைவக உடற்பயிற்சி வா புதிர்கள் தீர்க்கும், புதிர்கள் தீர்க்க, மற்றும் IQChallenger.com மேலும்.

வாக்கு 900
இந்த 725
பாதகம் 175
குறிப்பு 0.8055555555555556
9
ஒரு பார்க்கிங்கில் ஒரு மஞ்சள் கார் புதிர் விளையாட்டு

இலக்கு சுட்டி மற்ற கார்கள் நகர்த்தி மஞ்சள் கார் பார்க்கிங்கில் பெற உள்ளது. 60 அளவுகள் இருக்கின்றன, ஜமாய்!

அனைத்து விளையாட்டு
ஒரு-பார்க்கிங்கில்-ஒரு-மஞ்சள்-கார்-புதிர்-விளையாட்டு