மூளை பயிற்சி விளையாட்டு - IQChallenger.com

வரவேற்கிறோம் IQChallenger, மூளை பயிற்சி விளையாட்டுகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தளம். , உங்கள் நினைவக உடற்பயிற்சி வா புதிர்கள் தீர்க்கும், புதிர்கள் தீர்க்க, மற்றும் IQChallenger.com மேலும்.

வாக்கு 40
இந்த 28
பாதகம் 12
குறிப்பு 0.7
9
ஒரு கட்டுமான தளத்தில் புதிர் விளையாட்டு

கோபுரம் தொகுதிகள் எண்ணிக்கை, மிக பெரிய எண்கள் கோபுரத்தின் கீழே வைக்க வேண்டும், மற்றும் மேல் சிறிய மாற்றியமைப்பதன் மூலம் சுட்டியை பயன்படுத்தி உருவாக்கவும்.

அனைத்து விளையாட்டு
ஒரு-கட்டுமான-தளத்தில்-புதிர்-விளையாட்டு