மூளை பயிற்சி விளையாட்டு - IQChallenger.com

வரவேற்கிறோம் IQChallenger, மூளை பயிற்சி விளையாட்டுகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தளம். , உங்கள் நினைவக உடற்பயிற்சி வா புதிர்கள் தீர்க்கும், புதிர்கள் தீர்க்க, மற்றும் IQChallenger.com மேலும்.

வாக்கு 153
இந்த 127
பாதகம் 26
குறிப்பு 0.8300653594771242
9
டெக்ஸ்டர் அழகற்றவருடன் பிரமை விளையாட்டு

விளையாட்டின் இலக்கு நீ தரையில் சுற்றி பொய் அனைத்து பொருட்கள் சேகரிக்க வேண்டும் இந்த அடைய, வெளியேறவும் கதவை செயல்படுத்த உள்ளது.

அனைத்து விளையாட்டு
டெக்ஸ்டர்-அழகற்றவருடன்-பிரமை-விளையாட்டு