மூளை பயிற்சி விளையாட்டு - IQChallenger.com

வரவேற்கிறோம் IQChallenger, மூளை பயிற்சி விளையாட்டுகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தளம். , உங்கள் நினைவக உடற்பயிற்சி வா புதிர்கள் தீர்க்கும், புதிர்கள் தீர்க்க, மற்றும் IQChallenger.com மேலும்.

வாக்கு 13
இந்த 10
பாதகம் 3
குறிப்பு 0.7692307692307693
9
ஒரு வண்டி உள்ள பிரமை விளையாட்டு

பயன்படுத்த, பிரமை வெளியேறுவதும் கண்டுபிடிக்கவும்.அம்புக்குறி விசையை.உங்கள் கப்பல் விலையை வேண்டும்.

அனைத்து விளையாட்டு
ஒரு-வண்டி-உள்ள-பிரமை-விளையாட்டு