மூளை பயிற்சி விளையாட்டு - IQChallenger.com

வரவேற்கிறோம் IQChallenger, மூளை பயிற்சி விளையாட்டுகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தளம். , உங்கள் நினைவக உடற்பயிற்சி வா புதிர்கள் தீர்க்கும், புதிர்கள் தீர்க்க, மற்றும் IQChallenger.com மேலும்.

வாக்கு 64
இந்த 55
பாதகம் 9
குறிப்பு 0.859375
9
ஒரு மாளிகையில் பிரமை விளையாட்டு

அரண்மனையில் lurking அனைத்து போனஸ் சேகரிக்கவும் வெளியேறவும் கண்டுபிடிக்க முயற்சி.

அனைத்து விளையாட்டு
ஒரு-மாளிகையில்-பிரமை-விளையாட்டு