மூளை பயிற்சி விளையாட்டு - IQChallenger.com

வரவேற்கிறோம் IQChallenger, மூளை பயிற்சி விளையாட்டுகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தளம். , உங்கள் நினைவக உடற்பயிற்சி வா புதிர்கள் தீர்க்கும், புதிர்கள் தீர்க்க, மற்றும் IQChallenger.com மேலும்.

வாக்கு 52
இந்த 41
பாதகம் 11
குறிப்பு 0.7884615384615384
9
ஒரு சதுர உடன் சிக்கலான விளையாட்டு

வெளியீடு (குறுக்கு) அதை நோக்கம் அம்புக்குறி விசையை பயன்படுத்தி சதுர நகர்த்தவும்.

அனைத்து விளையாட்டு
ஒரு-சதுர-உடன்-சிக்கலான-விளையாட்டு