மூளை பயிற்சி விளையாட்டு - IQChallenger.com

வரவேற்கிறோம் IQChallenger, மூளை பயிற்சி விளையாட்டுகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தளம். , உங்கள் நினைவக உடற்பயிற்சி வா புதிர்கள் தீர்க்கும், புதிர்கள் தீர்க்க, மற்றும் IQChallenger.com மேலும்.

வாக்கு 42
இந்த 27
பாதகம் 15
குறிப்பு 0.6428571428571429
9
உணவு விடுதியில் ஒரு வெயிட்ரஸ் உடன் நினைவக விளையாட்டு

இந்த நினைவகம் விளையாட்டில் நீங்கள் ஒரு வெயிட்ரஸ் விளையாடலாம், கட்டளைகள் எடுத்து இல்லை பரிமாற்றம் கட்டுப்பாடுகள் கவனமாக வாடிக்கையாளர்கள், சேவை.

அனைத்து விளையாட்டு
உணவு-விடுதியில்-ஒரு-வெயிட்ரஸ்-உடன்-நினைவக-விளையாட்டு