مغز آموزش بازی - IQChallenger.com

خوش آمدید IQChallenger، سایت اختصاص داده شده به بازی ها آموزش مغز است. بیا ورزش حافظه خود را در حل پازل، حل پازل، و بیشتر در IQChallenger.com.

رای گیری 8
برای 6
منفی 2
توجه داشته باشید 0.75
9
اینده سوکوبان

بازی کنند، استفاده کنید.از کلیدهای جهت دار است.به حرکت بلوک ها و محل آنها را در فضای ارائه شده برای این منظور است.

همه بازی ها
اینده-سوکوبان