મગજ તાલીમ ગેમ્સ - IQChallenger.com

સ્વાગત IQChallenger, મગજ તાલીમ રમતો સમર્પિત સાઇટ. તમારી મેમરી વ્યાયામ આવશે, કોયડા ઉકેલવા, કોયડા ઉકેલવા માટે, અને IQChallenger.com વધારે.

મતદાન 8
માટે 6
વિપક્ષ 2
નોંધ કરો 0.75
9
Sokoban ભવિષ્યવાદી

રમવા માટે ઉપયોગ કરે છે.તીર કીઓ.માટે બ્લોક ખસેડવા અને તેમને આ હેતુ માટે પૂરી પાડવામાં આવેલ જગ્યા મૂકો.

બધા રમતો
Sokoban-ભવિષ્યવાદી