મગજ તાલીમ ગેમ્સ - IQChallenger.com

સ્વાગત IQChallenger, મગજ તાલીમ રમતો સમર્પિત સાઇટ. તમારી મેમરી વ્યાયામ આવશે, કોયડા ઉકેલવા, કોયડા ઉકેલવા માટે, અને IQChallenger.com વધારે.

મતદાન 13
માટે 10
વિપક્ષ 3
નોંધ કરો 0.7692307692307693
9
એક spaceship માં દાણા ગેમ છે

આ માર્ગ ની બહાર નીકળો શોધો, વાપરો.તીર કીનો ઉપયોગ કરો.તમારા જહાજ વાછરડો છે.

બધા રમતો
એક-spaceship-માં-દાણા-ગેમ-છે